Vertrouwen in ondernemingen op historisch dieptepunt.


Het kennen, formuleren en uitdragen van een waardevolle missie is op zich al behoorlijk moeilijk en dan is er nog een heel belangrijke voorwaarde waar een missie aan moet voldoen: de organisatie moet ‘vertrouwd’ worden met die missie. Het moet kloppen.

Als je onderzoek doet naar de visie- of missiestatements van bedrijven – en dat hebben wij gedaan, ze komen in veel soorten en namen – kan je vaststellen deze veelal bol staan van wezenloos, uitwisselbaar vakjargon en verheven taal. Maar wat nog veel bepalender is voor het al dan niet succesvol zijn van de organisatie, is de mate waarin de missie af of los staat van de werkelijkheid. Is de afstand tussen wens en werkelijkheid klein, zal er vertrouwen ontstaan en zullen stakeholders bereid zijn mee te gaan in het realiseren van de doelen van de organisatie. Wordt er wel afstand gevoeld tussen woord en werkelijkheid (gepercipieerd) dan ontstaat er het tegenovergestelde: wantrouwen. Dagelijks ervaren we hier voorbeelden van..

Uit de verschillende onderzoeken blijkt dan ook dat zo’n 55% van de bestuurders van bedrijven zich op dit moment grote zorgen maakt over het gebrek aan vertrouwen in hun onderneming.  De bekende  Edelman Trust Barometer toont dat het algemene niveau van vertrouwen in ondernemingen tot een historisch dieptepunt is gedaald. Uit deze zelfde barometer blijkt overigens ook dat topbestuurders zelf als een van de minst betrouwbare bronnen van informatie worden beschouwd.

Vertrouwen is essentieel om te kunnen komen tot duurzaam beter presteren en succes. Er is veel onderzoek beschikbaar waaruit blijkt dat wanneer een organisatie in hoge mate wordt vertrouwd, dit een direct positief effect heeft op de mate waarin de organisatie in staat is om de huidige klanten vast te houden en nieuwe klanten aan te trekken. Een hoge mate van vertrouwen in de organisatie zorgt er ook voor dat medewerkers meer toegewijd en loyaal zijn naar de organisatie, partners en leveranciers meer bereid zijn tot samenwerking en investeerders tot meer financiering.

Vertrouwen is dus een basiswaarde voor iedere organisatie die ‘zaken’ wil doen met mensen.

Dus moet er alles aan gedaan worden om het te kweken, te beschermen en zo nodig te herstellen. Vertrouwen is als grondwater. Je ziet het niet, maar als het peil te ver zakt, komen de palen waarop het succes van de organisatie is gebouwd droog te staan en beginnen te rotten. Als de muren beginnen te scheuren, is het te laat. Veel organisaties merken dat zij niet meer onvoorwaardelijk het vertrouwen genieten van hun stakeholders. En niet omdat ze er niet professioneel genoeg uitzien, geen degelijk product of dienst leveren, de juiste processen ingeregeld hebben of onvoldoende kapitaal beschikbaar hebben. Duurzaam vertrouwen in organisaties groeit op een veel dieper niveau. Het zit in de organisatie zelf. In de historie, de opvattingen, de overtuigingen, motieven, plannen en ambities van de mensen die de organisatie maken en gemaakt hebben tot wat het is. Het ware kapitaal van organisaties ligt in de identiteit van de organisatie en de toegevoegde waarde die het stakeholders wil leveren. Ofwel: de identiteit en purpose van de organisatie. En dat maakt ze tot het meest waardevolle bezit van een organisatie.